Additional menu

oktober, 2015

28okt20:00ALV 28 Oktober

Details

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op

woansdei 28 oktober 2015 om 20.00 yn de kantine

Wurklist

 1. Iepening
 1. Notulen gearkomste 8 april 2015
 1. Ynkommen stikken en meidielingen
 1. Ferslach kompetysje 2015
 1. Ferslach jeugdkommisje
 1. Ferslach karmasterkommisje

SKOFT mei ferlotting

 1. Oereidzjen Freule 2015
 1. KNKB wedstriidkalinder
 1. Bestjoerlike konsekwenties / Oftredend; Ytsje Hoekstra
 1. Stán fan saken Stichting Freule
 1. Omfreegjen

Bestjoer

KF Wommels

Tijd

(Woensdag) 20:00

Locatie

Kaatsveld Wommels

Geins, Wommels

X