Additional menu

mei, 2022

08mei12:0018:00Buurtkaatsen

Details

Verdeling van de buurten:

 • ‘t Bosk/ Sybren de Vlasstrjitte
 • Terp/’t Noard/ Van Sminialeane
 • Ald Hiem/ Suderhaven/Keatsebean/ Stroek/ D.S. Stapertstrjitte/ Vicarystrjitte/ Hofkamp
 • Boppe/ Freuleleane/Rolpeal/ Middenline/ Hottingawei
 • Walperterwei/ De koarte baan/ De lange baan/ De binnenbaan/ De iisbaan
 • De Homeie/ De Jister/ It Stalt/ Súdhoeke/ Slachte
 • Molewâl/ Trekwei/ De Untfangst/ Fabrykswei/ Littenserbuorren
 • Skries/ Ljurk/ Swynzerpaad
 • Swingoerd/ Klampe/ Pipegaal/ Roede/ Saad
 • Geins/ Fyns/ Tywert
 • Perk/ Stuit/ Opslach/ Butenwei/ De Tsjerne/ M. O. Hiemstrastrjitte

Niet leden mogen ook meedoen. Leden buiten Wommels mogen mee doen als één buurt.

Tijd

(Zondag) 12:00 - 18:00

X