Additional menu

november, 2014

12nov20:00Najaarsvergadering

Details

 

BIJLAGEN:

 

Oan alle leden fan Keatsferiening Wommels

 

Hjirbij noegje wij jo/jimme út foar ús neijiersgearkomste op woansdei 12 novimber 2014 om 20.00 yn de kantine.

 

Wurklist

 

 1. Iepening

 

 1. Notulen gearkomste 18 maart 2014

 

 1. Ynkommen stikken en meidielingen

 

 1. Ferslach jeugdkommisje

 

 1. Ferslach karmasterkommisje

 

SKOFT mei ferlotting

 

 1. Oereidzjen Freule 2014 / organisaasje / oanskaf grûn

 

 1. Belied foar de takomst, taljochting troch de foarsitter

 

 1. Praatstikken foar de Algemiene Gearkomste fan de KNKB op 20 novimber 2014
  Mei u.o. Beliedsfoarstellen en Begrutting 2015, sjoch foar mear ynformaasje op www.knkb.nl

 

 1. KNKB wedstriidkalinder 2015

 

 1. Omfreegjen

 

 

Bestjoer

KF Wommels

Tijd

(Woensdag) 20:00

Locatie

Kaatsveld Wommels

Geins, Wommels

X