Additional menu

mei, 2014

25mei13:00Pearkekeatsen

Details

A-Klasse
Poule A
1 Jildou Jorritsma 2 Tecla Klijnsma
Jort Strikwerda Durk Klijnsma
3 Jetske Sieperda
Marten Faber
Poule B
4 Marije de Vries 5 Agnes Posthumus
Eeltje Postma Jelmer Posthumus
6 Sanne Jorritsma
Bouke Fopma
B-Klasse
1 Fardau Eekma 2 Djoeke Eringa
Jurjen Eringa Klaas Bouke Faber
3 Tietje Postma 4 Jeltsje de Vries
Gerrit Postma Jelle de Vries
5 Sieta Tessemaker 6 Lidewij de Boer
Peter Stuiver Annejan Hallema
7 Anneke Bruinsma 8 Kim Bos
Marco Weijer Evert Greidanus
9 Aaltje Postma 10 Nienke Weijer
Wouter-Jan Postma Johan Delfsma
11 Tarina Veenje 12 Martsje Postma
Jan Mulder Pyt Postma
13 Gerbrig van der Weide 14 Tina Greidanus
Douwe Kooistra Johannes W. Heeg

 

Opjefte foar it pearkekeatsen it leafst as pearke. Allinne opjaan kin ek. It bestjoer sil dan, foar safier mooglik, pearkes foarmje. Fan elts pearke moat op syn minst ien lid wêze fan ‘e feriening.

  1. It perk wurd yn twa fakken splitst. It foarste fak fan 6 meter lang is foar de frou en it efterein fan 12 meter is foar de man.
  2. De man moat altiid efter de frou yn it perk stean!
  3. De man  moat de bal fanút syn eigen fak útslaan. Hy mei dus net mei in foet yn it foarste fak, de bal slaan. De 2 punten gean dan nei de tsjinpartij. De frou mei wol fanút it efterein de bal slaan.
  4. De earste en twadde opslach meie troch de man en de frou nei frije kar ferdield wurde.
  5. De minimale opslachôfstân is 12 meter.
  6. De troch de man opsleine bal, moat yn it efterein fan it perk del komme. As de bal mei de earste stuit yn it foarste fak del komt, is it in foarbal, as it moat wêze dat de frou hjir op slacht.
  7. De troch de frou opsleine bal mei sawol yn it foarste as yn it efterste fak fan it perk del komme.

Koart sein, de man keatst op de man en de frou keatst op sawol de man as op de frou.

Tijd

(Zondag) 13:00

Locatie

Kaatsveld Wommels

Geins, Wommels

X