Additional menu

Priiswinners jeugdwedstryd freed 12 maaie 2023

  • Kabouters
  • Kabouters
  • Skoaljeugd
  • Pupillen
  • Welpen

Freed in zeer geslaagde jeugdwedstryd hân yn gearwurking mei Keatsferiening Easterein. De kabouters hienen diplomakeatsen & ha allegearrre hun keatsdiploma behelle!
Hjirûnder de priiswinners fan de oare categorieën. Lokwinske allegear!

Welpen
1ste priis Tymen Bults en Lisa Hoogstra
2de priis Tymen Stenekes en Elle Flisijn
3de priis Redmer Politiek en Veerle Peeters
4de priis Ids van Wijngaarden en Anne Rispens

Pupillen
1ste priis Evy Wijnia en Tryntsje de Jong
2de priis Rutmer Jellema en Fenne Sybesma

Skoaljeugd
1ste priis Elisah de Boer en Zenn Hoitinga
2de priis Brecht Steginga en Inez de Jong
3de priis Sietse Jellema en Lieke Delfsma

X