Additional menu

Priiswinners jeugdwestryd freed 10 maaie

 • 37e159b1-baaa-4a5c-bdee-b72baa13ab35
 • a3bc7107-504c-49bd-9741-f6ca13b0d43d
 • Tryntsje de Jong en Melle Terpstra
 • 3c5a857c-f5e8-4f49-9cef-7c90cb297179
 • Sietse Jellema en Klaske Gaastra
 • Lieke Delfsma en Zenn Hoitinga
 • 33806516-175a-4474-9269-f276007c5d17
 • Femke Hallema & Quin Hoitinga
 • Ype Bijlsma en Mara de Boer
 • Dianthe Engbrenghof en Ynse Fedde van der Valk
 • 9da48068-2a20-45a2-82b1-2ee52620d3c2
 • cbd8de77-e2ba-44b4-a1a7-6cf4fd2a5013
 • Iris Bosgra en Syan Bults
 • Meike Overwijk en Tiede Rinse Posthumus
 • Redmar de Boer en Redmer Politiek
 • Anne Mare Breeuwsma en Jelke Sijbesma

Juster wie de earste jeugd wedstryd yn gearwurking mei Keatsferiening Easterein.
In skitterende dei om te keatsen!
Lokwinske allegear mei jim priis!

Kabouters
A poule
1e priis Femke Hallema & Quin Hoitinga
2e priis Tys van Wijngaarden & Renske Politiek

B poule
1e priis Dianthe Engbrenghof & Ynse Fedde van der Valk
2e priis Mara de Boer & Ype Bijlsma

Welpen
1e priis Jelke Sijbesma & Anne Mare Breeuwsma
2e priis Redmer Politiek & Redmar de Boer

Herkansingsronde
1e priis Syan Bults & Iris Bosgra
2e priis Tiede Rinse Posthumus & Meike Overwijk

Pupillen/ skoaljeugd
1e priis Rutmer Jellema, Marrit van der Weij & Tymen Bults
2e priis Melle Terpstra & Tryntsje de Jong

Skoaljeugd/ jongens/ famkes
1e priis Sietse Jellema & Klaske Gaastra
2e priis Zenn Hoitinga & Lieke Delfsma

De folgende wedstryd is freed 31 maaie!✍️

X