Additional menu

Priiswinners Keningsdei senioren

  • Groepsfoto
  • Sjoerd en Jelle
  • Jente en Frans
  • Luitzen, Auke en Broer
  • Jan, Arjanne en Johan
  • Johan, Johan en Eeltje
  • Menno, Wouter Jan en Douwe
  • Djoeke, Anita en Jessye
  • Joke, Marije en Jitske

En ek de senioren gongen juster los! We keatsen yn 3 klassen.

Prachtige krânsen makke troch de Tuincentrum Gaardenier en priizen stipe troch Jumbo Kooistra Wommels. Tige tank!

Hjirûnder de priiswinners. Lokwinske allegearre!

A Klasse
1e Jelle de Vries & Sjoerd de Vries
2e Frans Dooper en Jente Schraa

B Klasse
1e Arjanne Schaafsma, Johan Delfsma en Jan Weijer
2e Auke Eringa, Broer Greidanus en Luitzen Schaafsma

1e verliezersronde Menno Eringa, Douwe Kooistra en Wouter Jan Postma
2e verliezersronde Eeltje Postma, Johan de Graaf en Johan Gaastra

Dames Klasse
1e Jitske Veldman, Joke Delfsma en Marije de Vries
2e Anita Boonstra, Jessye Greidanus en Djoeke Eringa

X