Additional menu

Priiswinners wike 17

  • Priiswinners wike 17

Dit wykein wienen de eerste KNKB en Regiowedstryden wer! In moai begjin foar de jeugd die in priis mei nei hus namen! Lokwinske allegear!

2e priis foar Ids van Wijngaarden by de welpen jongens yn Ljouwert
1e priis yn de herkansingsronde foar Wybren Politiek by de welpen jongens yn Ljouwert
2e priis foar Veerle Peters by de welpen famkes yn Ljouwert
1e priis foar Evy Wijnia by de pupillen famkes yn Ysbrechtum
2e priis foar Bertus Bootsma bij de heren 50+ yn Boazum

X