Additional menu

Programma jubileum vrijdag 1 juli 2022

  • IMG_7391

Oer 10 dagen is it safier. Feest by KF Wommels! 🎊 We begjinne 1 july mei de iepening fan it jubileum troch Sjinkie Knegt. Dêrneist binne der de hiele dei akvititeiten. Jûns 19:00 oere is de offisjele iepening troch de foarsitter fan KF Wommels. Dêrnei spilet it Nederlânsk team Llargues én slute we de dei ôf mei muzyk fan Sytse Haima! 🎶🍻

Feest by KF Wommels 1 & 2 july! Do komst dochs ek noch?

X