Additional menu

Skoallekeatsprojekt op it Funemint

  • keatsproject 3
  • keatsproject 2
  • keatsproject 1

Groep 3, 4 en 5 doche mei en hawwe de earste 3 kear it opslaan, utslaan en is tuskenspul traint.
De tredde training waard ofsluten mei it begjinnersspul. Ek bin de KNKB skoallekeatsshirts utrikt. 13 april is de leste training en dit wurd it ” wallbaljen”.
Nei dizze 4 lessen, die op skoalle tidens de gym joun wurde, sil der nei noch 4 lessen folgje op it keatsfjild, dit sil troch de KF fersoarge wurde.

 

X