Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Aanvragen financiële bijdrage voor verenigingen in Wommels

De Lions club uit Bolsward verkoopt ieder jaar ijs tijdens de Freule partij. De opbrengst hiervan wordt in samenwerking met de Keatsferiening Wommels besteed aan een vereniging die de leefbaarheid in Wommels bevordert.
Verenigingen die in aanmerking willen komen voor deze bijdrage kunnen een
schriftelijk verzoek indienen bij de Keatsferiening Wommels. In dit verzoek
dient te worden vermeld voor welk doel de bijdrage zal worden gebruikt.
De aanvragen kunnen tot 1 juni 2016 ingeleverd worden bij de secretaris van
de KF, Janneke van der Wal, Molewal 30 8731 AD Wommels.
Bij meerdere aanvragen beoordeelt de KF Wommels welke vereniging in
aanmerking komt.
De hoogte van de toegekende bijdrage kan variëren, deze is natuurlijk sterk afhankelijk van het weer tijdens de Freule.

KF Wommels