Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Juster is der teatst yn Wommels.

Snein 26 juny is dêr famyljekeatst. Der wie in moaie list mei 10 partoer.

Ofrûne snein is der pearkekeats troch sawol de jeugd as de senioren. 

Kabouters

Er werd gekaatst in 2 poules. De nummers 1 van de poule kaatsten om de 1e of  2e

prijs. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3e of 4e  prijs. De parturen in de poule waren gezien de uitslagen aan elkaar gewaagd.