Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

D.e.l. shirts

De d.e.l. shirts kunnen vrijdagavond 29 april tussen 18.00 en 19.00 bij Ytsje Hoekstra worden opgehaald, Walperterwei 39.