Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

De Keningsdeipartij

Rom 90 keatsers en keatsters hawwe der in spektakel fan makke op de earste ledenpartij fan it jier. It waar siet net altiid mei, mar it wie in tige slagge dei, mei in lange en gesseliche neisit.
hjir alfest in oantal foto’s dy ik binnen krigen haw, spittich moatte de foto’s fan de winnende senioaren noch untfongen wurde, mar dan sil se ek tahekke wurde.
(Klik op in foto om dizze grutter te krijen en op de pylkjes derunder om se allegearre te besjen)