Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Famkes partoer fan Wommels wint de Ald Meiers partij yn Hitzum

Hedwich de Boer, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia waarden earste op de Ald Meiers partij yn Hitzum. Se fersloegen Ie mei 5-2 6-6. De krânsen waarden útdielt troch filmmakker Steven de Jong.