Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Freule 2015

Wat ha we in prachtiche dei hân juster, prachtich waar, prachtiche minsken en prachtich keatsen. Der wienen moaie wedstriiden wêr’t de spanning om te snijen wie. Úteinlik blykte Makkum dochs de sterkste te wêzen, lokwinske. Ek wolle wy al ús frijwilligers tige tanke dy’t dizze prachtige dei  wer tot een grut succes makke he! Hjir ek nog wat foto’s fan de dei fan juster.