Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Huldiging PC Winnaressen

Vanavond vindt in de kantine van de KF de huldiging plaats van de “Frouljes PC”. Sjanet Wijnia, Imke van der Leest en Louise Krol zullen hier gehuldigd worden. Inloop is vanaf 20.30 en het zal duren tot 24.00, iedereen is welkom.

Het competitie kaatsen zal gewoon doorgaan om 19.30.