Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

IFK Jeu de Pelote

Ek de twadde wedstryd waard troch Wommels (Redmer, Jaap, Gerrit, Jacob-Klaas en Erik) wûn. Tsjin it thúsdoarp Easterlittens waard mei 7-5 wûn. Sy meie it tongersdeitejûn yn’e heale finale opnimme tsjin Bitgum as Mantgum. It begjint om 18.30 oere.