Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Jacob-Klaas Haitsma 2e op PC

Gisteren is Jacob-Klaas Haitsma 2e geworden op de PC in Franeker. In de finale was het partuur van Bauke Triemstra c.s. met 5-5 6-6 te sterk voor Jelle Attema, Hillbrand Visser en Jacob-Klaas Haitsma.

 

Het bestuur feliciteert de mannen met deze prestatie.