Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

KNKB Talentendag!

Op snein 29 maart organisearet de KNKB in talintedei foar welpen en pupillen.Op disse wize wurd der ûnder begeliiding fan ferskate trainers it seizoen ynlieden. Sjoch foar mear ynformaasje en opjefte op  www.knkb.nl