Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Nynke Marije 1e in Sint Anne

Afgelopen zondag heeft Nynke Marije Faber de eerste prijs gewonnen bij het d.e.l. in Sint Anne. Gefeliciteerd.