Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 8 oere)

 

Oaljekoekaksje 2018

Hjoed is de bestellijst foar de oaljekoeken foar ús feriening rûnbrocht. Folgjende wike wurdt dizze troch ús jeugdleden ophelle. Graach gelyk betelje, dan hoeve we âldjiersdei allinich noch mar te besoarchjen.

Rinne jo de bern mis? Dan kin jo de bestelling ek fia de mail trochjaan.