Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Oaljekoeken

Ek yn 2016 wol Keatsferiening Wommels jo foarsjen fan oaljekoeken. Sawol naturel as krinten oaljekoeken kinne besteld wurde en sille op âldjiersdei foar 12.00 oere middeis by jo brocht wurde.

Op 19 desimber wurd hûs oan hûs in bestelformulier besoarge. Dizze wurd tusken 20 en 24 desimber troch ús frijwilligers ophelle. De priizen binne as folgest;

1 oalje/krinten     € 1,00

5 oalje/krinten     € 4,00

10 oalje/krinten   € 7,50

 

(De oaljekoeken wurde bakt troch Bakkerij Posthuma fan Wommels)