Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Solomon, Rixt en Elske in de prijzen

Afgelopen weekend zijn er weer een paar prijzen binnen gehaald door Wommelser kaatsjeugd. Solomon won bij de federatie jongens in Hommerts-Jutrijp de 1e prijs. Rixt en Elske kaatsten bij de KNKB schoolmeisjes in Bolsward zij namen de 2e en 3e prijs mee naar huis.