Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Wintertraining

Alle moandeis is der fan 17.00 oant 18.00 oere wintertraining foar de jeugd yn it Trochpaad.
Der komme no noch 8 trainingen.