Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Wommels wint IFK Jeu de Pelote

Wommels mei Redmer, Erik, Jacob-Klaas, Gerrit en Jaap ha fannejûn it IFK Jeu de Pelote wûn. Der waard mei 10-1 wûn fan Ljouwert. Ek yn 2012 wie Wommels de winner fan it pealtsje fan Easterlittens.