Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Wommels yn finale IFK Jeu de Pelote

Juster waard Bitgum mei 8-5 ferslein en fannejûn meie sy it yn’e finale opnimme tsjin Ljouwert. It begjint om 19.30 oere op It Plein fan Easterlittens.