Additional menu

Lêste kear skoallekeatsen op de skoalle, jow dy gau op foar 4x training!

  • 27177_zomertraining

Oankommende tiisdei is der foar de leste kear it skoallekeatsen op OBS de Opslach, fynst dit sa leuk dast ek graach op it fjild keatse wolst? Meist de earste 4x fergees probere. Graach al efkes opjaan, dat kin hjirûnder.

Bern oan’t en mei 7 jier (op 31 desimber 2018) binne in kabouter, 8 & 9 jier binne welp en 10 & 11 jier binne pupil.

X