Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl
 

 

Wommelser jeu de pelote heren ferlize yn in wiet Easterlittens

De heren fan it Wommelser jeu de pelote partoer ha yn’e 2e ronde mei 8-3 ferlen fan Easterlittens.

Famyljekeatsen 25 juny

Snein 26 juny is dêr famyljekeatst. Der wie in moaie list mei 10 partoer.

Jeugduitslagen

Er is de afgelopen weekenden weer volop gekaatst door de jeugd.

Tige slagge Andringastatepartij en senioren pearkekeatsen

Ofrûne snein is der pearkekeats troch sawol de jeugd as de senioren.