Sneon 1 july ha Anna Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia foar de twadde kear de Jong Fammepartij wûn! Dit ha se dien troch yn’e finale mei 5-1 en 6-0 fan it twatal fan Ljouwert te winnen. 

De heren fan it Wommelser jeu de pelote partoer ha yn’e 2e ronde mei 8-3 ferlen fan Easterlittens.

Snein 26 juny is dêr famyljekeatst. Der wie in moaie list mei 10 partoer.

Er is de afgelopen weekenden weer volop gekaatst door de jeugd.