Ûndanks it minne waar is dochs besletten de Franke Osinga partij troch gean te litten. Der stiene 6 partoer op’e list en der waard keatst yn 2 poules. Elts partoer koe hjir troch yn elts gefal 2 kear keatse.

Hjoed mocht it famkes partoer fan Wommels nei Raerd ta foar de earste ôfdielingswedstried fan it seizoen. Mei in list fan 16 partoer wie Wommels mei Hedwich de Boer, Martzen  Deinum en Sjanet Wijnia de sterkste fan de dei. Yn ‘e heale finale waard Berltsum mei 5-2 6-2 ferslein. Yn ‘e finale wie Marssum de tsjinstander en yn in spannende striid wûn Wommels mei 5-5 6-2. De folchende ôfdielingswedstriid is op 25 maaie yn Burchwert.

Vrijwilligers zijn voor elke vereniging nodig zo ook bij KF Wommels. Wij vragen dan ook aan u, de leden om ons te helpen door bv. een dag te keurmeesteren. Een beperkt bestuur van 5 man sterk is niet in staat om voorafgaand aan iedere KNKB wedstrijd opnieuw om keurmeesters te moeten vragen.

Donderdag 8 mei waren het bestuur, de jeugdcommissie en de sponsorcommisie door Jan Klaas Faber en Ytsje Hoekstra uitgenodigd voor een bezichtiging van hun afscheidscentrum Andringastate.