Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

De opjefte foar de Keningspartij is iepen!!! (sluting is 26 april om 19.45 oere)

 

IJLST:
Wommels – minnertaga 5-3 6/4!
Wommels – peins 2-5 0-6. Dames helaas! Jammer!!

Stiens:
Wommels gewonnen 5-2 6/4
Ook de jongens hebben de tweede omloop helaas verloren!

De dag begonnen met een goed ontbijt! Succes dames en heren!

20140614-092306-33786309.jpg

20140614-092307-33787939.jpg

Nei de net ol te suksesfol ferûne NK Senioaren ôfrûne Pinkstermoandei, gjit de NK-reeks fjidder mei de kategory Jonges en Famkes.

Het is wel eens drukker geweest, maar met dit mooie weer! Is het fantastisch kaatsen!
Volgende week hopelijk weer volle bak!

20140610-193637-70597720.jpg

Yn dit Pinksterwykein waarden de measte westriden op sneon ferkeatst. Yn Boazum stie de Dames 1e klasse frije formaasje wedstriid op it programma. Anna Brecht, de lêste wiken wol gau ris in priiske, gie mei de earste priis wer nei Wommels ta.