Ek gebrûk meitsje fan Fraach & Oanbod? Stjoer in mailtsje nei ynfo@kfwommels.nl

 

Jeu de pelote froulju winne oertsjûgend fan Easterwierum!

Op 30 maaie is de twadde kompetysje wedstriid jeu de pelote keatst yn Easterwierum. 

TMB de Jong-partij

Kabouters

Er werd gekaatst in 2 poules. De nummers 1 van de poule kaatsten om de 1e of  2e

prijs. De nummers 2 van de poule kaatsten om de 3e of 4e  prijs. De parturen in de poule waren gezien de uitslagen aan elkaar gewaagd.

Franke Osinga partij

Ofrûne tongersdei 25 maaie is de Franke Osinga partij keatst.

Wommels wint yn Dronryp de 15de D’Alde Wite partij!

Ofrûne tongersdei hat it Wommelser partoer mei  Anna-Brecht Bruinsma, Martzen Deinum en Sjanet Wijnia de earste priis pakt!